Cry Wolf

Cry Wolf is a brand new forum focused on the forum version of the deception game Mafia/Werewolves

Video Game UPick is over! Town Wins!
We now have a Discord Server!

You are not connected. Please login or register

[ ]iterar[ ] UPICK [ ]| Ch[ ]er β

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Go down  Message [Page 5 of 5]

61 Re: [ ]iterar[ ] UPICK [ ]| Ch[ ]er β on Sun Feb 28, 2016 8:01 pm

ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVERITSOVER
OVERITSOVERITSOVER
ITSOVERITSOV
ERITS
OVERI
TSO
V̦̳̲̭̜̳̮͍͉͍̝̫̦̙̰́̀̕͜ͅȨ̶̝͖͖̝͔̪̲̪̲͍̪̭̯̗̗̗̬̀͜ͅͅR̡̗̖̲
I̷̧̪̰̻̳̯͍̘̳̫͈͉͍̮̩͕͙͖ͪ͐͋̓̀͢͜͟
T̸̵ͤ͗͒̉ͩ͒͆͌ͭͦͬ͆͗ͬ͌́̔̾̏҉͖͈͔̱͍̲͚

S̅̈͌͒ͧ҉̭̞̟̘̪̗̥͙͙̫̰͔̭̘͚́͟͞

Ǒ͛̋͛̅͌̓̂͒ͫ͐͗͌̓̅̽ͭ̚҉̵̧̘̦͈̮͙͉͉͚́


V̵̛̼̙̜̻̙͚̦̬̠̳̫̖͍̾̍ͥ͗ͫ̅ͮ͊̿͂͋̒̇̎͐͑͟


Ē̡ͫͨ̋ͤ̽̉̑͊ͨ̾ͫ̒ͬ̅̅͌̽҉͕̞̜͉͇̩̝̞͓̫


R̛̝̘̱̭̠͚̲̱̭̱̓́̎͐ͮ͗̓ͭ̾̌̉̎͊ͣ͒̀

I̡̛̪̹͍̲͖͈̩̖̜̩͓͔̻͎̓̀ͯ̈́ͭ̀Ț̡͈̱̰͒ͦ̓ͣ̑ͨ̏ͥ̓ͫͪ̈́̚͘S̡̧̥͚̘̣̬̲̳̗̦̪̩̭͍̭̺̤͓̞ͦͮͦ̒̒͛ͣͤ̂͛ͭ̇̈́ͪ̂O̤̣̞̘͓̖͇͈̗̲͖̣̖̟͋̓̃̋̌͒͒̓̂͒̉ͦ͞V̸͈̝̘͉̦͉͚̖̦̘͕̰̪͙̅̊̀̐ͥ͂ͯͯ̇ͫ̈́̕Ȩ̴̷͋͆̀̀ͥ͑ͥ̓ͤ̐ͭͤ̽ͤ͗̑͑̀͏̻̦͎̳͇̼̠͕͈R̴̥͈̠̗̹̯͙͇̤ͪͦͮͦͨͯ̆̓̔̔ͪ̿ͬ̆ͣ̑ͣ̕͢I̵ͮ͋̀̓̎̓̓͒̀҉̘̰̝͉̦͙̱̠̺̗̮͠ͅT̨̛̠̯̳̺̩͎̥̦̜̤̥͇̩̳̋ͬ́ͤͨ̊̊͆͑ͣͧͨ̅͛ͯ̄̋̎̀̚̕͜S̢̡͇͚͙̞̦̼̫̠ͮ͊͊ͯͣ͒̃ͭ̾͛̔͌̈͂͡O̵͚̭͖͍̭̥͎̦͔̱̞̩̹ͧ͋̇̓ͫ̈́̾ͭ̑͢͞͠V̴̴ͭ̑̅ͧͧ́̔ͥ̍̑̂͌̋ͨ̃ͮ͑̚͠҉̥͙͍̺̠̩͚͎E̡̡̺͔͇̙̫̥̩̥͚̝͔͎̼̗̻̳̭̰͆̾̽ͦ̂͗̍̐͢͜R̵͇̰̬̣͎̜͉̬͍̪̹̝̙̣̋̆͊ͫ̌͑͗ͯ̿ͫͤ͜ͅI̧̹͚͇̞̜̘̻̠̪̞̮̘̔͊̾͛́͂̐̽̈̌̆̒ͤͥ͑ͬ́̚Ţ̆̀̋́ͨͭ̓̐͑͠҉̷̴̼̯̫̖̙͇̬̝͉̻̪̖
S̨̮̮̜̻̬̺̠̥̘͓̜͗ͩͫ̅̆̎̏̀̚̕O̸̲̤̩̘̟̪͖̼̺̲̩͕̩̠͖ͮ͆ͤͤ̆̕͜V̨̺̠̳̙ͧ̈̾͌̾̈́̀́͢͞E̶̢̧̲̻̪͉͍̬̻̲̦̙͔̯͋̀̐̂͊͊ͬ͂ͦ͐̾͊̇̈́͢͠ͅR̨̯̯̯̹̼͚̺̠̹̣̯̳̠̒̑̐̓ͭ͑̋̿̔ͭͬ͂ͩ̚͜͝͡I̧̧̬̦͎̳̺̘͋̏̾̐́̒̊͋͆̆͘͞T̷̓̐ͮ̈̾͂͏̳̼̯͉̙̮͇̠̞̝͔̲̩̼̪̤͇͞ͅS̵̡̠̙̹̺̯̱̘̗̯̯͋͊̄̄͒̂̊ͥ͘͟O̢̡͉̝̩̠̘̝̼̮̗͉̔͐̓̐ͯ̐̆͐̃ͤ̈ͬ̑̒͛͑̚V̴̡̥͈͔̣̫̲̟͑̽ͪͭ̽͑͐̂̚͢ͅE̴̢̢̒ͥ̉ͦ̃҉͚̠̣͔̼̳͓̰̗Ȓ̖̭̹̭̭̺̮̫̩̗͑̈́ͨ̀̈ͦ̍̇̑̓͝ͅI̧͎̭͇̝ͪ͑ͧ̍͋̓̔̏ͥ̔ͥ̄̇̎̏ͣ̀T̵̢̖͍̫̩͉̮̭̙͙̲͉̭̟͚̹͚̠̖̓ͣ̈́͒̔ͧͭ̆̊̍̒̇ͭ̅͗̿̀͞Ş̷̳̙̫̻̙͇͉̠̰̫̻͈̪̳͈̤͇̈̃ͣ͐̋ͤ̒ͩͨͭ̓ͮͮ͆ͭ̒͋̚͡͠͞Ō̢̡̮͎̩̙̄̐͋̚͘V̢̛̥͇̦̰̯̮̥ͣ̂ͥͦͮ͂̃ͬͦͭ̊̈́͑́̇̈́̓ͮ̕͜͢E̤̭̼̝̻̺̝̼̅̈ͬͥ͒́͆ͨ̅ͫ̊́́͟R̮̯̳̗̤̰̫͓͓͚̋ͤ̾̒͛̋̉̐͢Ï̧̏̽ͭͥ͗̌̌̀̚͠͏̶̺͔͈͉̖̺̣̠̖̱̙̺̦T̡̛͎̜̦̯̤͓͙̲̬̺̹͖̣̩ͮͨͯͫ͐͗ͯͬ͂ͥ̂͂̑͌͑̀̚Ş̡̢̞̺̜̭̘͎̘̂͂̏̈̃ͦ͌͆͛̄ͩ̆̌ͦ͗̀͝Ơ̴̪̹̱̣̺̦̬͓͕̭͈̗͈͐̐̄͑͜͞͝V̵̴͉̘͕̯͚̫̂͒͛̅̒̕͝E̙̘̜͈̥̦̟̦̖̗̻̓ͦ͗ͦ̐ͯ̈͊ͧ̇́͞ͅR͌ͯ͊͛́̒̏̒̎͑̎͌̾͋ͬ̃̍̚͏̴͍̝̰̘I̶̮̠̺̳̱̊̉ͪͪͯ̆ͮ͛̇̚͟͡͠ͅT̶̜̙̤̦̭̫̥̥̟̝͉̦̟͎͇̗̟̣̐̍͌͒́̋ͫ̔̾̾̀̚͞S̷̹͖͔̼̭̆̃ͩͮ͋̃͆͛͐ͬͤ̿̉ͬ̑͒̍̚̚̕ͅÔ̡̲̲̣͈̺̹̱͍̰̻̳͙̬̥͒̉̏̌̽̀̋̀́̓̉̍ͥ̀̕V̨̫̖͍̔́ͣ̑̅ͭ̿͒̏̑̾ͯͮͤ̒̍̚͘͜
E̛͔͎͕̱̳͍̥̼̥̩̻͇͓̼̖̥̥͎ͪ̏͆̊͗́͝Ŗ̞̠̥̗̩̬͕̯͓͇͚̘̟̳̮̗͕͕ͤ̊ͪͥ̈̋͆͊ͫͪ͆ͧ̈͊̅ͨ̇̚͠Į̶̴͓͚̯͓̪͇̦̯̰̻̹̠͛ͯ͋͗̓ͮ͌ͣͧ̿̒͛͊ͥ͆ͩ̄̒ͦ͢͢T̡̛̳͎̯͕̥̟̪̰̯̳̜̟͒̆̄͒̉͛̔ͪ̏ͤ͋̏S̻͈̟̘̹͎͉̠̻̓ͥ̉͑͐͋͑̈́́ͯ̃ͩ͋̑̂͆͌̀́̚͢͞Oͭ̓ͥ͛ͨ͛ͫ͘͏̶͙̣̣̻͈͕͖̮̮̲̠͔͕̙͇̻͎ͅV̴̧͎͔̩̱̯̺̼̳̯͇̥͕̦͛ͭ̓̾̿ͮ͌͛̌̋̅Ȩ̸̦͔͈̱̮̯̼͚̪̓̉͌̂͊͑ͩ̂̈ͨŘ̡̛̻͔̪̭̠̝̣̥͕̩̠̂̾͑̍̎̾̌̾I̛͚̪̩̠͓͊̉̿ͫ̅̆̇̓͌̏͆́̕͠T̵̙̟̺͖̮̣͚̼̲͚̗͍͔̠̼̹ͨ̏̔ͭ̿ͦ̆ͣ̐̔̍̄ͣ̑̄́͞Ş̛̱̥̩̳͚͕̣̞̯̬̯̞̫̪̤̯̰̔ͬ̅̓͋̉ͨ͛̈́ͪ̀̑ͫ́̕Ŏ̴̹̝͇̙̤͍͇̲͙͖͇̟͓͓͍͙ͣ͌̀ͪ̈ͩ͜͝ͅṼ̡̦̟̞̪̱̞͉͈̳̗̳͍̾̃̏ͦ̅͡͠Ȩͨ̀ͧ̆ͤ̇͌͑̋̂ͩͬ̃͑̾͑̒̑͏̥̼̻̳̞̱̲̯͚̙̖̩͎̦̫̖ͅͅR̸̊̊̎̽̑̑͌̽҉̢̤̳͉͍̦̠͙͖͎̠̫͔̟̬̘̱ͅI̐̀͛͂̂͌̒͂ͧͨͥ͌ͤ҉̶̨͙̞̻͇̤͢T̆͑̌̉ͯ̔̒ͪ̋ͪ́̐͗ͫͦ͛̚͜҉̢҉͓̪̫̼S̴̡̩̜̯̹̭̖͖͎͕̟̠̹̳̹͓̗̔̽͂̅̈̄͑͊̌̅ͥͦ̌̚̚͘Ỏ̢̫̤̣̬̬̩̻̬̗̗̞̩̋̍̇̂̌ͬ͋ͤ́̀͠ͅṾ̢̢̧͓͚͕͖̗̠̤̗̲͕̣̙͆̈ͤͫͭͣ͑̂̒͌̇̈́ͧ͊̒̒̆̊͛͝͡Ȅ̴͚̭̝̟̲̘̍̔̓͑̀͘R̥͎͓̦̓̅̈́͗͊͊ͯ͘͜I̵͊̋ͬͦ͒ͮ̏ͤ͗ͣ̅͒̍́ͭ͗̽̿͡҉̭̩̻̯̝̟̖̻̮͕ͅT̄͒ͩ͒͌ͨ̂̓̏̿́ͩ́ͮͦͩ̔͋҉̡̛̞̲͍͘̕ͅŞ͕͇̲͕̦ͭ̓͗̏̏̑̊̏̊̊͗͘͘Ờ̧͍̻̭̲̹̍ͫͯ̉ͭ̓͑̿̂̽̋̃̏̅ͤ̒ͥV̶̨̟̺̜̦̙̥̜̽̆̋̽̈ͬ̎ͯ̐ͫ͊ͨ̊̿̀͜͞Ė̾̑ͫ̃ͤ̇̍̄̿̕҉͏͏̸͙̙̲͉̯R̢̨̡̪̹̣͖͎̻̠͚̠̭̗̝̼̪̲̳̪̜̲̩͖̞̉̿͛͐ͤ̋̐̍̆ͫͬ̍ͨͨͩ̅͑ͯ́͊̓͛ͤ̇͆ͪ̒̏̀̚͢͟͞ͅI̶̡̨̹̣͙͈͇̭̹̦̣͙̐ͩ̓̇ͫ̇̀ͅ
T̶̴̷̹̘͓͍̦̠͕̪̖̻̘̯̥̹̲͈̞̯̗̈́̾ͨ̄̀͗̆͆̓́S͔̻̪̻̲̬͚͍͍ͪ͛͆͑̒͐̔ͩ̎ͮͫͥ̋̽̚͢͟Ơ̷̧̢̢̱͔͇͈̘̩̺̥̓́ͩ͗̈͐̍̋͒ͧ͌͋͂ͯVͣͧ̆͑ͭ̓̒̑̆̓ͣͬ̊̈́̚҉̸̛̥̹͎̭̩̳̺̲̞̫͔͇̼͕͞E̛̬̣̣̲̬̗̊͛̍̿͊͛́ͮͩ̃͗̄͂͞R̛̔͋͂͑ͦ͋̐͂͛ͬ͂͡͏͓͈̹̻̯̼̺Ǐ̫̯̱̱̳͍̫̭̻͍̑̌͆ͧͨ̀͢T̉ͣͭ͛ͧ̾͂̐̎̎̆̽ͬ̅̉͢͏̹̤̮͉̙͈̲̗̜͍͕̩̜́Ṣ̷̡̘͓̝̙̞̫̳̥̬̦͈̏̂̊̀̀́ͅǪ̶̸̙̜̠̯̯͕̜͓̞̦̙̪̳̆̽ͤ͑ͣ́͑̏ͮ̃ͥ̌̉͐ͤ̌͐͠V̵̻̪̟̖̺̹͈͖͇̼̜ͤ̋ͬ̈̍̄ͧ́̚͞E̸̹̰͈̝̜̼̭͉͊͌ͯ̉́͢͝͡Rͤͥͨͮ͌͋͊̌̄͗̎͘͏̥̗̤̼̣͘͜͝Ī̢̺̦̤͕̦̱̹̜̬̯̟̠̙̼̄͂̐ͬ̑ͧ͜Ţ̛̖̭͚̥̤̈̽̈́͊ͨͩ͒̃ͩ́ͯͧ͋ͮ̚̕͟͝
S̃́̿̐̋̏̑ͭ͑̅̆͌̚͢͏̩͍̗̤̤̥͉̘̭̝̘͜ͅͅǪ̴͕͕̯̼̟̫͈͕̦̱͖̺͖̦̖̬ͤͭͧ͂ͪ͑͗̈͗ͧͧ͝͠ͅV͕̯͇͔̠̘͓̳̬̘̭̥ͥ́ͤͨ́͘͝E̴̬͓̩̮͎͋ͮ̍̎͂̏̅̀͛̓͑͂̓ͭ̇͟͢͟R̢͓̩̬͕̤̖̗̼̩̝͖̎̾ͯͨ͒ͥ̓̇͆͋̃̚̚͟I̵͐́̃ͣ̈ͪͨ̇ͯͣ̊̃ͦ҉̞̯͎̞͕̟͟T̡̙̟̫̲̠͉̟̾ͤ̃̐͋͗͆́̊̕͝S̛̐̑͑ͣͪ̄ͨͥͩ͆͐ͪͨͦ͛̀́͝͏̼͙͕̙̬̹̬͚̦̭̳ͅǪ̶̨̛̹̳͕̘̺ͨ͆̌̈́͜V̸̸̢͎̣͖̺̩̲̩͕̳̅ͪ̋͐́̆̔̃̈̎Ȩ̣͔̯͙̠̦̮̥͔͕̯̪̻̠͙̏̏̋̔͂̐͗ͦͬ͌̅̑͟͝ͅR̸ͮ̽̌̎͜͏̤͖̯̕I̡͎̫͍̮̱̝̥͉̞̝̠ͨ̔ͫ͂̇̓̒͛͂́̓ͪ̉ͭͬ͂͗̄́͟T̉ͫ̒̋͝͏̖̗̳̬͘ͅS̴̹̼̻̯̜͈̭̮̪̟͖̋̉̅̈̋̋̈͂ͧ̿̈́̈͂̉͌͗͆̍̚͜
Öͩ͂̈́ͤ̇̎̒̔̉ͨ̅͐͠͞҉̺̯̮͙̱̦̺̤̬͟V̵̷͉͈̬̰̜̹̍͂̑͐̌̊̾̀Ę͕͎̘̬͚̻̀̂ͥͭ͛̎͊̇̔̎ͨ͛ͩ͢͝R̷̸̝̬̪̤̙̳̺̪͈̙͔̮̆̄͒ͩ̽̈͒ͪ̾̍̃͊ͩͧ͜͝͞I̴͉̥͎͓ͣ̑͗͐̈͆ͯͫ͒ͭ̿ͬ̽ͪ́̑ͮ͆T̵̷̸͐ͦͫ͐ͯ̔ͣͪ͟҉̟̪͉̟̩̙͕̲̪̖̬S̄ͨ̏ͫ̊ͨ͟͏̹̙͙͉̫̺̱̗̼͉͚̼͓͎̻̹͘O̵̶̜̙̤̰̻͔͍͙̜̙̰̝̙̼ͨ̍ͥ̈̐͗͊ͫͨ̀̏͢V̛ͩ͒̓͑̑͋ͫ͂͗̍҉̀͝͏͍͖͇̬͎̘̖͔̬͎Ȩ̥̜͕̫͊̇ͯ̒͊ͯ͆̌̉̒̋ͦͧ̇ͣ͐̾͘͘͝R̢͛͋̃͊̑̆́҉̩̻̣̦̠͓̞͙͚̗̰͔̺͖̠̖͎͚̗I̢ͤ̉̔҉̧͖̮̪͙̖̮̘̳͈̖̤̱͎̼͔͖͈̭͓̀Ṫ̈͗̍͏̷̬̠̰̩̫̙͙͇̕ͅŜ̨̡̜̖̣̼̙̤̻͙̠̩̲͖̜̞̰͓ͤ̏̾̂̃̿̿Ȍ͆̌̽ͮ͆̓͛̈̍̑ͬ̚̕͜҉̜̮̫̠̮̝̯̗̝͖̘̱͡V̢̖̹̝̰̘͉̫̜̣̎̈́̂̈̑̿ͯ̿͐̑̈́͛̀̀E͋ͭ͐̿̐ͫ̓͟҉͏҉͓͈̣̳̪̫̱̙͍̖͓͖̖͕̞̗͠R̸̝̲̩̰̪̖̗͖͗̌͌̊ͭͪͦ̏̒̓͒̐̉͡Į̴̧͍̘̳͍̬͎͉͉͖̖̥̼̑̉ͧ̾͊ͥͯͬ͊͛͋ͦ͂͑ͥ̑͜Ţͧ͋̇̆ͬ̎̅̿̏ͯͬ̅̐̕҉̛̛̱͓̮̙̼̱̰̪̠̼̪͙S̷̛͎͙̫̗͕̺̽͑̊ͨ͌̋̑͊ͩ͊ͨ̑̎ͦͬͦ̿̚͘͝Ö́ͧ̓̈̓ͬ̿͢͡͏̵̩̠̺̖̻̣̺V̮̞͙̥̞͔̦̟̙͎͚̰̩̲̌ͥ̅͊͛ͤ̓̓ͨ̓ͣ̽̓͆ͮ͌̃́̚̕ͅĚ̵̷̷̜͔͈̯̫̬̩̜̣̹͎̣͍̻ͨ̑̾̑R̴̢͔̻͓͉̫̮̯̙͓̞̩͆̎̊̍ͮ͝I̴ͣͬ̃ͦͣ͒͌̏͌̋͊͠҉͍̟̹̮͍̻̗͟T̸̤̩͚̦̝̝̦̻͈͈̥̯̜͇̖̪͑ͦ̄ͬͥ́ͦͥ̒̀ͤͥͦ͢͠ͅŞ̙̦͍̺̩͉̙̭̟̠̑ͥͫ̌́Ŏ̤̯̞̱̣̞̻͎͚̻̪̣̖̩̓̓̃̓ͪ̋ͩ̂̾ͩͦ͐̚͠
V̳̲̼͍̻͓͍ͣ̋̍̆̆ͦ̽ͯ͟͞Ē̢̮̖̪͍̝̻̤̤̜͉͎͔͕ͤ̆̄̅̉̍̑̇́͠Ŕ͚̣͎̺̫̯͕̝̗̭̎̌ͨ͒̅̋̄ͣ͛̂ͬͯ͛͊̅ͧ͠I̡̹̳͖̫͔̘̼͚̭̹̺͍͚̥̯̗̩̔̌͆̋̈͑̐̚̕ͅT̡̖̳̣̠̣̟͕̫̝͖̣̱͋̐͗̓̈̂͜͢͢S̡̬̮̙͈̞̫̦̮̜ͫ̇̇̽̋̊̋̈́̀̚͘Ȏ̵̻̗̞͙͇̲̻͖͖͉̥ͬͬ͂̏̀̍̃ͣ͘͟Ṽ̢̨͔͈͓̻͙̼̣̟̠̬̎͛̈ͥͬͣ͋̅̋ͮ̎͠E͑ͧ͗͗ͭͬ͏͏̸̥͚͇̳̯̤̯̠̜̹̪͍̼̟͓̘̹͓͢ͅŖ̴̶̃̈́ͣͥ̈́̽̓̄̓̕҉̻̳̜̭̮I̵̥̩̰̯̼͚̘̝̱͈̭̐ͦ́̊̓̓̈͒͗̈͑ͧͮ̀ͦͩ͌̾̀̕T̵̸̤̰̟̪̠̼̘͈̣͍̑ͩ̾͘͜S̀̽̉͛҉̶͎̻̹͓̦̳̥̳͖̺̻ͅŎ̧̢̯͕̠̹̼̠̙̺̝̼̙̱̼̻̱͙͚̃̇̌ͥ̈͒̚V̬͕͓̦͇̮͖͔̬̳͔́̆̂̏ͭ̉̋̅ͤ̿̇ͧ̎̄̊͂͠͠Ę̆ͧ̈́ͨ̌ͣ̈ͪ̑̓͋̌̊͂͡҉̺͈̜̘͇̗̗̰͙͎̩̤̳͚̲̬̞̖̗R̴̽ͯ̓̽̍̈ͣ̓̑ͨ̚͏̵͈̼̣̱͍͚̳̠͇̻̣̮̲̬̻̠̜̀ͤͬͥ̊͂ͮ͗̄ͦͤ̂ͩ̚͘ͅͅ͏̴̲̼͎̯̗̮͉̝̮͕̳̤I̷̸̶̒̊ͬ̔ͦ̾҉̘̯̝͉̙̳̬̩̣̤̱͜ͅͅT̴̢͈̳̜̮̭̜̣͉̩̬̬̩̬̳͖̬͆ͬ̑͐̾͑̇̀́̕͠S̛̈́̓̔̾ͪ̅ͤͪͦ̊̈̓ͧ̿̾̌̏͏͇͍̰̫̟̫͉̹̦̙̤̕ͅO̸͎̦̠̱͉̱͈͍̤͓̫̫̲̮̳͎̩̥ͤ̃́̀͋̎̂͛̀̈́ͥ̆͢͞͡V̡̩̗͖̤̳͖̫̞̞̗̼͕̥̤̦̿ͭ̔̋ͦ̇͑ͣ̂ͯ̃̆ͫ̍̆̐̎̑̀͞E̵̠̙̞̳͙͖̣̰̙̘̥̗̲̯͈̎̑͗ͧ̋ͭ̔̍ͯ̓͌͆̇́̓ͪ̏͘͠͡͡ͅR̵̨̟̠̙̟͇̔̋ͤ̾̾̎͒͆̐̓̒̐͂̀͘͢I̛̫̬̤͎ͣ̃ͤ̈́̀͝T̴͇̩̻̘͙̰̈̉̑̒͋ͨ̄ͨ̽ͯ̂̍́͋̿̓̀̆̚̕Š̨̛̱̣̪͚͉͚̬͉̼̥̠̣͍͙͍̺͕̬̑̃̓̾̂͌ͪ̒̀̕͡Õ̷̧̢̢͙͉̭̣̩̦̪̱͖̳͙̺̫̻̗̦̭̌ͪ͊ͫ̐̿̋ͣ̈ͯͪͬ̕V̝̮̮̞͚́ͭͣ̌ͭ̿ͣ̉ͧ̈́ͣͭͩ̎̚͝Ȩͤ̍̅ͥ҉͈̤͖̥̝̱̯̹̙̣͜͠
R̛̹̬͔̥͉̥͈̠̭͈̮͖̫͖̥̳ͨ̊̏̑̌̕Į̷̝̤̳̳̜̱̥̮͖͎̜̖̫̪̖͕̣͛̃̉ͯ͛ͯ̉̔̉ͨ͞T̛̯̗̫̬̏̋ͪͤ̏͒̆̃̃͑͊̾͌̕͞S̶͇̱̦͚̹̼͚͈͔̰̻̟̋̒ͣ͗ͦ̑̊̄ͥ̿̏̾͌ͦͦ̿͌̀͢ͅÕ̸̢̨̞̼̬̣̘ͣ̋ͭͨ͆̈́̊͌ͬͤ͟V̸̧̜̘̲̲̜̲͚͓̦̻̇̒̀͗͛̓͂̊̈́͆͒͛̀̏͂̔̓͘͟͟E̖͇̝͔͇̪̦̜͊̆̈͆̉̋͋ͩͩ͛ͭ͊ͨͯ̏̔̑͗͢͝R̸̬͍̗̥̖̫͕̼͓̭̉̑͌̈́͛̎̎ͭͥ̉̿̍̉́̑͊̒̀́̚͘͝I̵̢̤͎͚̰̳͉̲̤̳͓̞̻̥̥̻͛͋̈̌̏ͤ̇̀̇ͣ͌̒ͣ̎ͩ̀́̚͞ͅT̸ͭ̅̋͌͋ͣ͟͏̡͏̫̦̜͚̪̙̹͉̣̼͈͓͕̥̠͍̫͕S̶̨̨̥͕̠̣̣̘͙͖̱̰̥̤ͬ̓̊ͬͨ̌͐ͭ͑ͮ̈ͪ͘͝ͅͅO̢̬̗͍̟͔̘͖̽ͪ̿̃̓ͮ͛̓ͦ̈̋̀͝V̴̨̻͉̪͎̥̰̞̖̩̱͇ͦͪͤ̿̉̀ͅͅͅE̥̹̖̰̲̰̲̩̣͉͐̔́͗̿̊ͮ̐͛ͪͮͯͪ͆̅̃̿̚̚͜͜ͅŖ̸̟̯̘̬͓̲͚͉̪̬̪͍̫̗̺͍̰̞͂ͮͧ͌̚̕I̞̩͍͖̯͉̦̗̪̞̜̖ͮ̾͒̂̃̐͒͂̓̔̔̄̚͘͢͡ͅT̨̰̘͔͍́͂̐͆̔̑̐́̈̋͑͆ͨ̇̿̎͒ͫ̃͜S̷̨̢̠̦̜͕̝̦͓̰̼̠̞̩̫̋ͥ̾͆̀̍̋ͦͬ̿͘͡O̷̧̳̤̦͎̻̫͖̦̫̫̺̞̜̍̏ͨ̓ͤ͆͐ͬ̈͢͡ͅV̢̭͙̬̰͚͔̤͍̰ͬ̔͋̉͂̓͠E̵̡̡͓͎̮̳̠̻̱͔̖̖͛͌̋ͦͅŔ̡͐ͪͫ̿ͫ͛̽̚̚͏̸̨̟̘̫̦̝̱͚̩̙̰̻̩͍̜̥̯̠̀Ī̴̛ͧͧ͢͏͖̝͖̹͕̜͉̳̠T̶̨ͣ̎ͤ̒̅̈͊͆ͫ̒ͣ̑̓̊̏͆́҉̸͓̲̜̩̮̥̘̱̟ͅŜ̷͌̿̈́͗̍̏͂͆͏̡͏̶̥̼͍͈̖̤̭̣̥̥̠̹͉̠̮͙ͅO̡͚̪̖͕͗ͨ̄̎͋͆͒͗̎ͬ̈́͐̍͋̽́͢V̴̛̝̟͓̟͉̭͕̞̱̀͊ͨ͛̋̑̓̈͒ͬ̚ͅE̵̶̵͇̜̣̹͖͖͔̥̠̝̝̝̗͎̱͒ͣ͂̎̎́̇͐̈́ͨ̎̚͟R̨̢̛͈̮̟̯̟̜̼̟̠̖͓̟̊̓̍̒̔̈́͆̐̓̏ͥͨͪͭ̿̚
I̧ͫ͊̈́̀ͤ̑ͣ͒͏̸̫̦͙̝͇̩̳̩T̸̮̪͕͕̮̼̞̖̹̰̋͆̓ͦ͐̅̂̋͒ͤ̽̇ͬ́ͨ͢ͅŞ̵̛̮̲̹̫̥͍̟͈͋ͤͧ̒ͯͯ̋̅ͫ̍ͬ̾́̚͜Ǒ̸̼͕̫͙̹̥̠ͬ̈̈̏͌́̽̇ͨ̎̓͆ͪͫ͆̆ͫ̕͟͝͝V̵̢̠͔͉̥̜̼̼̻̗̩̮̟̑ͬ̐̎ͧ͜͞E̹̙̫̙͙ͫͦ̌̄̃̓̽ͨͥ̐̂̀͟R̝̰̱̰̗͓̮̗̙͈͍̠̟͓̥̟̺͙ͧ̽̿ͥ͛͑̇ͨ͗̚͘͢Iͯ̃̽͑̈́͐ͭͤ̅̒̓ͦ̀̂҉̸̡̛̗͉̝̞͓̙̲̘͚̺̺͉̙̣Ţ̮͎̺̳̮͕͉̝̩̙͕̖͎͔̮̫̩̄͂͒̆͗ͯ͂̌͗́̏̀͊̐̅ͪ̒ͥͬͅS̵̨͑̀̿̿͊҉̳͓̖̥̩͘͟Ơ̧̨̧͚̠͚̭͍̘̰͎̫̩̲̒̃̄ͅV̡̨͖̩͈̯̩̬̭͌̈ͥ̄̉̅́͛͒ͭ̌ͫ̓͌̈́̀̚̕͞E̵͎̹̩͈̝̲̹͇̝̟͙̞͋̊͂̿̽̐ͩͣ̿̌ͮ̅̎̿̑͟͠͠Ŗ̵̸̴͉̖̯̞̩̜̺̲͈͇̫̝͔͒ͤ͗͛́I̹̪̺̗̗̩̰̮̳͈̐ͭͫ̂̈ͦ̒ͧ̈́ͭ̕ͅT̜̩̣̪̼̥̞̋̇̉̄ͨ͌ͭ͑ͧ̃͑ͫͭͧ̓͒̃̈́̓̀͟͞S̢̟̞͍̣̻̥̫͈̮͂͂̐͑ͨ̋͊̉ͤ͋ͩ͒ͩ̾͟ͅÖ̧́̐̑͛̔̈́̾ͨ̐̔̆͛̀ͮ̅̔ͭ̌̚̕͠͏̠̪͚̗̞̰̺͕̼̮͚͇̯͈͇̳͍̥̝V̛̪͖̥͔̀̒ͯ̽̀ͦ̐͋̾̎́̍͆͢E͌ͤ͛͌͆ͥͮ́̓͐ͨͭ̎̈̇҉̵̫͔͎̞R̵̜̱̲̰̯̻̥̯̞͖̻̘͕͚̦̣̬͒ͭ͋̅ͮͪͬ̍ͨ̇̅̆͘ͅI̷̪̙̺͓̼̦̹̖̹ͪ̊ͫͭͦ̊͋̈́́T̎̇ͪ̅͏͉̘̝̩̰͔͇̮͈̲̖͜
Ş͍̘̹͔̙͙̺̪͓̱͖̟ͨͦ̑̿͡͡͝Ō̵̡͔̬͚͖̒̏̏ͨ̐͆ͧͬͦ̀̏̋ͯ̾̂V̛̑ͥͨ̑ͣ̎͛̄͏̳̺͔̭E̸̡̟̜͔̠̰̟̭̺͈̘͎̮͔͙̥̖̦̥ͫͨ̂͌̇ͥͨ̇̎ͧR̵̷̰̻̭͖͈͈͎͉̩̭̬͓͕̳̝͂̄͑͊̀͟͞I̶̶̱̼̺̠̬̞̫͈̝̙̯̼̰̺̙̝̙ͩ̈̈́͛ͥͮͨ̈́͊̌̂ͩ̑̄ͫͯ̂̉́̕͘͜ͅT̵͉̼̲̞͍͚̱͔̦̭̦͈͉͍̝̉͆̉̍̑̒̃ͣ̉̐ͪͦ͜S̶̵̷͙̩̘̠̗̹̮ͩ̽͗̂̇̒ͬ̀̔̊̾ͤͨ̌ͭͤ̕Ǫ̤͈̜͍̳̺͎̈́̾ͮV̒ͦͩ̄̃̒̈̕͏̸͇͙̖͞ͅĘ̴̴̵̙̰͈͉͎̪̦̲͕̝ͧͤͧ̋̓̈́̓͒͛̌́̔̆̾̿̋̚ͅR̶̨̢̨̡͍̬̙̼͈̤͇̬̗̥̮͔̰̼̺̃̈́ͥ̏ͮ̾̽̽ͭ̆͗̒ͭ͐ͣ́̏̋̔ͤ̽͂̀́̚͢͏̼̜̯͇̮͓͘
[size=24]ǝ̢ͯͫ̂́ͪ͌́̓ͤͭ́ͬ́̚҉̖͍̺͖̮̙̘̫ɔ͉͓̘̗̰̖͓͕͖̝̠̬ͤ̅̊̄͌ͣ̐̋̚͞ɐ̸̵̱̭̬̰̪̫̘̥͔̲̲͚̣̞͈̤̋̉͋͒ͩͯ͛ͨ̔ͪͪ́̚͜ͅͅן̨̈̈ͫͮ͘҉̢͉̼̫̰̣̞̞̤̫͉͖̥̭̤̗͇̻͎͢d̵̶̶̶̩̰̤͕̮̦̗͔̜̗͔̪̣̦̪͚̺̝̦͂͋̂̔̔͊͛̆̊͒ͥͭ̍̍̏͆̎͐͒̊̚͟͝͠͞

ʇ̴̧̧͇̩̠͖͚̝͕̣̮̪̱͙͉̋̎̊͂̐̓͋͐͛̄ͩ͡͝ͅṡ̴͕̬͙̺͔͍͙̺̬̘͕̹̳͓͗ͧ̿̾̌ͬ̄̌͆͛̂̎͐͊͐͟ͅɹ̶̡̱͍̭̘͉̦͚̬̩̯͓̼̦ͪ͌ͫ̆̇ͨͣ̓̒́̍͒̇̒͢͡ı̢̧̙̲̪̝̣̳̖̮͖̦̜̯̫̘̱̐̀̍ͦͫ̎̀͝ɟ̔ͤͣ̽ͣ͛͏̴̸̺̮͕͙͡ ̡̤͍͙̱̣͇̒̽ͥ̈̋̑͛ͯ̊ͣͭ͂͆̂͊̓̆̉͌
ǝ̴̷̷̬͎̪̪͉̦̦̠̩͙͊ͤ̒͛ͨ͒̒̋̔̑͂ͣ̾ͨ͊̃̓͊̕͡ɥ͓̫̰̹̂́̔ͩͮ͋͊ͫ͋̊͋͒̈ͫ́̚ʇ̴̸̨̟̪̬͕͖ͤ̽ͤͦ͋̈́̌̐͒͠
ȕ̡̧̜̼̳͍̙̜ͮ̔̈ͧ̿̍͜͟͢ı̦̲͇̲͔̙͕̠͇͓͎̬̦̜͓͑̽͑ͬ̂̓̄̇̀̒̿̈́͋ͮ̍͂̀̚̕͡͝

ǝͯͨͭ̍̌̒̉͆ͦ̑͒͆͑ͣ̏̃҉̴̳̣͓͍̳̬̯̫͈̲̮̱͇͔̪͕̮͢ʌ̵̷̢̨͔̜̳͈͕͍̿͋ͣͥ̈̉ͧ̏̂ͭ̿͌ͧͯɐ̸̮̪̱̿ͤ̀̾͌̿ͦ͂̅͗ͧ̐̓͌̇ǝ̿͛̇̑҉͔̥͓͍̫̱̹̥̖̪͙͢ͅ

p̴̼̰͇̹̬̽̓͌̊͆͐͒̑ͮ̎̽̍͋ͭ̀͠ן̛̅͒̿̑ͩ̔͊͂͝҉̮̱̼͎̮̻͍̞̪̠n̢̢̧̡̳̠̻̤̖̹͍̝͔͙̼͎̰̞̣͔͕ͧͧ̑ͬ̂̍ͮͯ͐͆ͤͨ̒́ͩ͒ͣ͠ͅơ̶̤̪̰̜͖̙̥͇̪̣̠͖͓̦̯̳ͧͮ̐̾ͮ̑̄ͤ̑̏̅̇͊̉̇͜͢ɔ̷̸̙͕̞̱̭̲͈̐̏̋͂̽̐̆͌̎ͅ

ņ̴̛͐ͥ̃̃͆̿̋͊͛̋̊͋̚̕͏̳̖̙͔͚̣̬̥ͅo̸̠̻͕̼̘͈̲̝͕̦̰͔̠̹̪ͮ̊͂̐̈̎̂̏ͩ̆̾̐͌̅͌̉ͥ̕͢ʎ̢̗̘̹̫̫̅̈̎͌͆ͣ̑ͨ̉̈́̌̓ͧ

ʇ̷̵̝͕͚̞̱̻̀̅ͩͥ̍ͧ̎̍ͥ͐̏̅̂͠ɐ̷̷̳͙̭̩ͬ͛ͭͫ̿̐ͬɥ̓̎̍͡͏̺̫̫̙ʇ̩̥̜̜ͩ̐̐ͪͩ͂̓̌ͥ̃͊̌̎͟͡ͅͅ

ʇ̨̪̯̬͉̗͈͔̽̑̆ͤͥ̂ͯ͂͞͝ɥ̡͇̣͍̭̘̣͓̞͔̂̋̽̍̊͌ͭ̽ͪͨ̂̀ͥ͟b̡̛̻͈̰͎̦̻̩͔̗̝̖̣̼̘̃̾͌́́̕nͮ̽ͦ̈́ͫ̓̆͋ͩ̊͐̆͋̔̽̑̃̚҉̴̢͓̘͖͚̥̱͙̥͖͇̱̀̕oͤ͑̐͛ͬ̈̂̾ͩ̎̎ͬ͑́̂ͬ̈̊̚͝҉̸̙̩̜͓̤̜̤͡ɥ̾͊͐̂̿͊̿͋͑̑̒ͤ̀̾̔̂ͧ҉̸̶̧̡͔͕̲̲̠̟̤̦ͅʇ̸̜̻̲͉͕̖̹̳ͯ̀ͦ͗̉͒͛̊̒̋̾̕͞

ǝ̛̛̜͕̼̮̳̳̱̝̯͈̆͑͆̾̃͛̿̊̓̃͋͌̄͑̄͂̕ͅɥ̡̘̜̠̖͈̟̳͓̼̜̅ͣ͋̊̓̌͌ͪͥ̍͋͊̇͐͊ͯ͌̐͠ͅʇ̧͙͖̼͚͓͉̘̜͉̠̘̻͈̝̠͎̗ͨ̆ͣ͆̋͆̾͛̚͝

s͔̝̼̮̖̪̦̣͚̙͔̭̬̖̼̳͇ͯ͛͐͒̊̕͟͟ͅɐ̢̟͍̳͙͍̜̝̖̱̝͍̮͙̖͉̥̓̂ͧ͌͋̋̔̽̆͌̈̍͠͝ʍ̷̧͉̭̱̳͕͍̖̼̼̥̲͖̳͚͉̦͗̓ͤ͐ͫ̀͑̅͊͜͟͞

p̶̛̞͎̣ͥ͋̊̀́͠͞ǝ̴̷̢̛͈͎͙̪͈̝̻͒̃̓ͧ̉̾̓̈͊͆ͬ̀̐̒͒́̐̏͞u̷̴̮͓̳̗ͭ͐ͫ̂̔̇̎̏̒̽̅ͨ̄͑̒ͨ̔͗ı̷̶̴̨̲̘̬͓͔̬͍͉͉̠̗̱̘̟̜̎̂́ͬ̈́̊ͬͪͮ̓ɐ̸̷̢̥̻̰̮̰͕̦̻̫̲̫̜͓͕̙͇͔̂̆̇̽̉ͩͭ͆̎̾ͯͮ̎͘̕ן̨̓̆͋̋͒̍̅̎ͮ̈̽̈́̈́҉̛̗̞̰͇̤̪̲d̨̒ͧ̊̿̍̎̽͏҉̷̢̦̳̱̟͕̦̜̦͙͉͎͚̗x̰̱̭̺̘͔̦̳̪̗̖̭̞̟̼̖͇͂͗ͩ̋͂̃̉ͩͦ̓͆͗̎͌ͦͧ̚̚̕ͅǝ̵͇̼͇̟̟̇͋ͫͭͯ̃͌̔̀́͟

ǝ̷̢͖͉͚͕̪͉͙͇̩̩͕͉ͧ̏͑̒ͣ͆ͅq̵̡̰̰͎͕̹̤̗̦̹̜̹̩̥̦̟͊̃͌ͮ͑͊͗ͩͣ͌ͯ̓̽̄ͮ͋̚͟

o̴̦̤͉͈̫ͬ͊͗̓̃̈ͥ̋̍̏ͮͦͫ̈́̀͡ʇͮͯ̓̍̇͗͐̊̋̾̐ͦ̑̒͏̵̛̻̣͈͚̪͉̪͕̗̗̤̩̫͙̤͇͡ͅ ͯ͊͌̔̽̋ͯ̔̉̏̏̉ͭ͐̆̆̓́̚͝͏͏̝̹̩

ʇ̡̗̼̝͍̙̩̭̦̘̲͉̘̺̫̳͈͆ͪͦ͐̋͑ͯ̃ͯͯ͌̽̋ͮ̓̅͑̇́ͅͅɟ̥̜̣̰͖̫̜̳̭̟̖̱̬̲̅̇ͣ̉ͭ̇̊ͩͩͥ͊̍̓̍̏̚͡͝ͅǝ̵̹̜̭̙̜̰̻̤͚̠̫͈̆͆̍̀̾̚͘͘͢͞ͅן̶̂ͩ͌ͣ̂̈́҉̥̲͚̰̩̭̲͘͘̕ ̸̝̼͕̭̲̦̭͚̠̮̯̰̰͚̪̹̩̆ͮ̽̿̋̍̄͝

b̨ͪͨ̐̀̈́ͭ̑ͩ̓͛̚͠҉̟̝̦̳͎̺̥͇̹̣̮͔͚͞u̷̪͍͈̰͙̖͉̬̱̓̇̑ͧ̿̍͗̐ͥ̓̌ͥ̀̀́͟͡ı̵̛̟͍̠̼͉͈̻͍̼̝͖͓͖͒ͨ̈́̒̃́̐̇ͩ̈̽̇͐ͩɥ͛ͭ͌̒̇ͯ̈̊ͯ̏͑̀̏̆͛̆͏̢̧̠̻̺̱̻̻͚̩̬͖̥́ʇ̵̺͇̻̲̭͓̻͗̐̌͛́̓ͧͮ̓̿ͪ͊̚͞

ʎ̶̴̞͚͕͓͎̳̤̟͍͙̿ͯ̏̄̿̏̾ͧͯ͐̿ͮ̆̈́̇ן̴̛̃͋̂̀͊̈̒̽͆̉̚͏̤̪̠̯͙̟̬̜̗̲̮ͅu͓̺͎͔̤̠̪͉͚̜̖͍͎̩͙̱̘̥̳ͧ͆̊ͫ̓̍̍͊͞ó̟͎͈̺̏̅ͣͨ̈ͧ̋ͬ͛̓́̕͜

ǝ̸̿̉̾͂ͮ̆͗͌ͭ͂̿ͭͦͩ͐͏͏͎̥̗̩̟͎̺̭̝̻͘͢ɥ͑̏̋͗͗͒ͣ̉͊̏ͣ̀͏̥͈̳̫͉͇͎̘͇̰̳̲̙͕͎̩̮͙̀̕ͅʇ̞̮͔̣͎̮̖̱̺͈͓̲̫̩͇̻͚͕͌͂̏ͪͯ̄ͮ͘͠͠


t̵͙̜͕͓͉̺̩͎̰̂̋ͤͧ̄̊̐ͤ͛̄́̆͑̃ͧ͜h͖̩̻͓̮͑̔̇̌̀́͘e͑̍͂͑̿͗ͧ͒̈́ͣ̃ͮ҉̯̹̜̪̥̯ ̴̬̮̟̹̮̱͓͉͓͕̋͆̈̍ͧͦ̈̇ͩ̂͑ͭ́͘͢Ḧ̴̼̠̩̠̠̮̞̬̲͉̙̼͚̺̤̳͙́̊̉̎̀̔ͯ̿͗ͭͯͨͬ̓͢͡ͅO̸̢̧̲̬̥̹̙̙͚̹̞̮̖̻̲ͥ̈́͑̾̑̌̅͗̽̎̒̓Uͩ̈́ͧ̍ͮ̍ͬͨ̓͗̽̉̇͠҉̧͚̳̳̫͓͟͠Ş̶̨̥͍̘ͦ̐͆̈̾̊̐̂͊̊ͮͮ̋̊ͨȄ̢͙̼͙̹̩̫̹̬̞̰̝͍̬͚̟̬͎̝̩̅ͨ̑ͧ̂ͯ̐ͮ̈́̄̈́ͯ̈̀͡͞ ̶̵̛͈̙̻̦͓͖͕͔̖̭̰͙̓̀͋̏ͭ͐ͥ̒ͣ̈́ͩ̐́̈̉͊̌̚̕͢i̶̛̥̬̣̥̮̦̮̯̖̙͇̰̱̣̤͔͌̓͌͐̓͊s̷̨̰͈̤̱̹̰͎̰̣̘͍̖̠̲͈͔̆́̊̒̔̒ͪ̂͌ͭ͊͆͒ͅͅ ̷̢̨̨̱͇̰͖ͧͧͭͬ̈̅͊̈̽ͤ͋ͮ͗̀͞g̸̶̷̢̠̠̻̥̮̟͔̞͎̪̮̬͔̠̙͙̦̻̔͊̊̈ͥ͆ͦͩ͐̈͂͋̏̈̂ͤ̄̚͘o̶̪̻̟͕͉͕̝̱̼̼̞̣̝̰͔͉̘̰͉ͯ̂̈͂͂̽́̇͗n̸̛̞̮̣̤̮̹̝̯̲͇̫̓ͩ̍͛́͐͋̅̀̽͑͋̾ͬͣ̚͡͞ͅe͆̅͒̔ͪ̓̆͗ͩͪ҉̸̡̥̼͍͕̞͍̗̳͕̪̱͚̩̪̱̥ͅ

_________________
FOOLED U AGAIN LUCAS!!!!!!!!!!!!!

View user profile

62 Re: [ ]iterar[ ] UPICK [ ]| Ch[ ]er β on Sun Feb 28, 2016 8:03 pm

but i'm still here ... ... ...

View user profile

Back to top  Message [Page 5 of 5]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum